Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

College Gennep gaat voor verkeersveiligheid! (28-09-2021)

Op 28 september 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders het bestemmingsplan Verbindingsweg Milsbeek ter vaststelling voorgelegd aan de raad. De Verbindingsweg biedt een alternatief aan al het doorgaand verkeer dat nu nog gebruikmaakt van de Zwarteweg. Door de Zwarteweg te ontlasten zorgen we voor een sterke verbetering van de verkeersveiligheid en leefbaarheid in Milsbeek. Hiermee zetten we een eerste stap richting het ontlasten van de kernen Milsbeek, Ottersum en Ven-Zelderheide van doorgaand verkeer.

Zwarteweg

De Zwarteweg is een doorgaande weg binnen de bebouwde kom van Milsbeek, waar relatief veel vrachtverkeer over rijdt. De van oorsprong provinciale weg is onderdeel van de route tussen de N271 en Groesbeek en heeft een duidelijke verkeersontsluitende functie. Doordat de weg smal is en er naast (vracht)auto’s ook fietsers van de weg gebruikmaken, levert dit verkeersonveilige situaties op en staat de leefbaarheid voor omwonenden onder druk.

Duurzame oplossing

Met de aanleg van de Verbindingsweg zorgen we voor een duurzame oplossing voor het verkeer rondom Milsbeek. Doordat het gemotoriseerd verkeer zoveel mogelijk via de Verbindingsweg wordt geleid, neemt het verkeer op de Zwarteweg af tot een hoeveelheid die past bij een normale woonstraat. De Zwarteweg, die deel uitmaakt van enkele populaire wandel- en fietsroutes, wordt daardoor veiliger. Voor wandelaars wordt daarnaast een wandelpad langs de Ringbaan, tussen Ebbekamp en de Zwarteweg, aan het routenetwerk toegevoegd.

Natuur en landschap

Naar aanleiding van een aanvullend flora- en faunaonderzoek is een plan opgesteld om de effecten op de aanwezige soorten in het gebied zoveel mogelijk te beperken. De nieuwe Verbindingsweg wordt op een natuurlijk wijze in het landschap ingepast en het ontwerp draagt bij aan een grotere biodiversiteit. Er wordt een afwisselend landschap teruggebracht met onder meer laanbeplanting, bosschages, struweelheggen en poelen met natuurvriendelijke oevers. Ook komen er faunapassages en diervriendelijke verlichting bij kruispunten.

Planning

Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 24 december 2020 tot 4 februari 2021 ter inzage gelegen. Hierop zijn zienswijzen ontvangen, welke hebben geleid tot enkele aanpassingen in het plan dat ter vaststelling is aangeboden aan de raad. Volgens planning neemt de raad in de vergadering van 8 november 2021 een definitief besluit. Voorafgaand wordt het voorstel op 25 oktober 2021 in de voorbereidende raadsvergadering behandeld. Voor meer informatie over deze vergaderingen kunt u contact opnemen met de griffier via griffie@gennep.nl.

Op www.gennep.nl/verbindingsweg vindt u meer informatie en alle stukken voor het vast te stellen bestemmingsplan.