Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

De raad heeft besloten (22-12-2020)

Een uur na de persconferentie van premier Rutte, waarin een harde lockdown werd aangekondigd, vond de laatste raadsvergadering van 2020 plaats. Van tevoren was al besloten voor een online vergadering, maar door een technische storing startte deze drie kwartier later dan gepland.

Voordat de burgemeester iedereen – ondanks de coronamaatregelen – een warme kerst en alle goeds en gezonds voor 2021 kon toewensen, moesten de nodige besluiten worden genomen.

Allereerst ging het om de visie op het sociaal domein, die in de ogen van de raad nog erg abstract is. Voor de PvdA was dit reden om als enige tegen het voorstel te stemmen. De rest nam er genoegen mee om ook bij de uitwerking als raad betrokken te worden. Een voorstel van D66 om het cliëntenplatform van Dichterbij meer bij de uitwerking te betrekken werd aangehouden. Dat gold ook voor hun voorstel om een herinneringsbos voor coronagebeurtenissen te ontwikkelen. Er wordt eerst in kleiner verband nagedacht over hoe we zowel de goede als treurige herinneringen aan de coronatijd levend kunnen houden. Dit ook, omdat we eigenlijk nog middenin de pandemie zitten.

De raad ging unaniem akkoord met het voorstel om het draagvlak voor een bedrijveninvesteringszone in het centrum te onderzoeken. Als voldoende winkeliers en pandeigenaren hiermee instemmen, is iedereen in deze zone verplicht mee te betalen aan een aantrekkelijke en veilige bedrijfsomgeving. Daarmee wordt voorkomen dat ondernemers in het centrum profiteren van activiteiten van de ondernemersvereniging, maar er niet aan meebetalen.

Tegelijk werden alle besluiten om lokale belastingen en leges voor Gennep in 2021 te kunnen opleggen unaniem genomen. Het goede nieuws is dat de belastingen bijna nergens met meer dan de inflatie omhoog gaan. Het minder goede nieuws is dat dit niet geldt voor de afvalstoffenheffing. Die stijgt behoorlijk om alle kosten ervan te dekken.

De PvdA diende een motie in om op korte termijn met de Voedselbank in gesprek te gaan om de verwachte tekorten in beeld te krijgen en te helpen oplossen. Deze werd met algemene stemmen aangenomen.

De SP stelde vragen over ex-coronapatiënten en de opvang daarvan na terugkomst uit het ziekenhuis. Bij het college waren geen Gennepse problemen op dat gebied bekend, maar wethouder Janssen gaf aan het goed in de gaten te houden.

Ten slotte waren er vragen ingediend over de verkeerssituatie rond het Jan Lindersplein. Volgens het CDA en D66 ontstaan er rond het kruispunt Zandstraat/Zuid-Oostwal ongevallen en ongemak, door onder andere de gladde afritten, bolle punaises die de oude Zandpoort aangeven en onvoldoende verlichte zebrapaden. Wethouder Van Hulsteijn zegde toe met oplossingen te komen.

Om iets na half 11 viel de hamer voor het slotakkoord en sloot de gemeenteraad het bijzondere jaar 2020 af.