Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Samenwerken aan betere gezondheid en duurzame zorg (09-08-2021)

De gemeenten in de regio Noord-Limburg en VGZ gaan nauwer samenwerken voor een betere gezondheid voor de inwoners in de regio. Daarbij verdient iedere inwoner de juist ondersteuning of zorg. Om dit te realiseren zetten beide partijen zich samen met zorgaanbieders in de regio in om inwoners te ondersteunen bij het verbeteren van hun gezondheid. Samen gaan ze aan de slag met drie thema’s: Leefstijl en ervaren gezondheid, ouderen en Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ).

In 2019 heeft de jarenlange samenwerking tussen gemeenten in de regio en VGZ een verdieping gekregen. Na een intensief traject is een regiobeeld met de belangrijkste opgaven en samenwerkingsthema’s alsmede een bijbehorende samenwerkingsagenda met projecten opgesteld. Het regiobeeld bevat allerlei data en inzichten van de zorg en de gezondheid van inwoners in de regio Noord-Limburg. Hieruit hebben we de grootste knelpunten voor de regio, nu en in de nabije toekomst afgeleid. "We willen met elkaar werken aan een gezonde regio voor de inwoners en ervoor zorgen dat in de toekomst de benodigde zorg en ondersteuning beschikbaar is voor de mensen", aldus Ronald Ruijters, regiomanager zorg van Coöperatie VGZ.

Leefstijl en ervaren gezondheid

Het eerste thema is leefstijl en ervaren gezondheid. Dit thema richt zich met name op preventie. Een goede ervaren gezondheid en leefstijl zorgen ervoor dat mensen minder snel afhankelijk zijn van zorg en ondersteuning. Daarom zetten gemeenten en VGZ zich samen met de provincie Limburg en aanbieders in voor het bevorderen van de gezondheid van inwoners. Dat doen we onder andere door een gerichte aanpak op het gebied van overgewicht bij jongeren en valpreventie bij ouderen.

Overgewicht

In Noord-Limburg zijn er relatief veel mensen met overgewicht. Wethouder Schatorjé (gemeente Venlo): “Het is van groot belang dat we ons samen inzetten om kinderen van jongs af aan passende hulp te bieden om verergering van problemen te voorkomen. Daarom hebben we een gezamenlijke netwerkaanpak ontwikkeld voor het terugdringen van overgewicht bij jongeren.” Alle partijen vanuit de zorg en het sociaal domein werken samen in de aanpak die is afgestemd op de wensen en behoeften van het kind en diens omgeving. Er is aandacht voor bewegen, gedrag, voeding, slaap en ontspanning, maar ook voor de sociale en emotionele achtergrondfactoren die overgewicht veroorzaken of in stand houden.

Valpreventie

Daarnaast zien we dat valongevallen een belangrijk en toenemend probleem vormen. Een valongeval is de belangrijkste oorzaak van letsel bij ouderen en dat heeft veel impact op hun zelfredzaamheid, het langer thuis kunnen wonen en de kwaliteit van leven. Gerichte valpreventie is essentieel om deze problematiek een halt toe te roepen. De komende jaren worden 7.000 ouderen gescreend op een verhoogd valrisico en krijgen 2.000 ouderen een effectieve training aangeboden. Met deze training vermindert het aantal valincidenten effectief: naar verwachting 1.000 valincidenten minder per jaar.

Ouderen

Er komen relatief steeds meer ouderen, waardoor het aantal zorgbehoevenden toeneemt, en het aantal jongeren dat deze zorg kan bieden wordt relatief kleiner. Onder andere daardoor verwachten de gemeenten en VGZ een tekort aan personeel in zorg en welzijn. Samen zijn we ervoor verantwoordelijk ondersteuning en zorg voor de ouderen van de toekomst beschikbaar te houden. Daarom zetten we ook in op het thema ouderen.

Ook willen steeds meer ouderen zorg in hun vertrouwde woonomgeving krijgen. De komende jaren wordt daarom ingezet op het langer thuis wonen van ouderen en mantelzorgondersteuning. VGZ en gemeenten stimuleren initiatieven van inwoners en aanbieders in wijken en buurten, die zijn gericht op het verbeteren van welzijn van inwoners. Verder werken ze samen in het kennisloket ‘Thuis in blijvende zorg’ om ouderen te adviseren bij hun vragen over hun zorg en ondersteuning op korte en lange termijn.

Geestelijke Gezondheidszorg

Binnen het thema Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) ligt de focus op het behouden van voldoende zorg en ondersteuning voor inwoners. Daarbij wordt niet alleen ingezet op zorg, maar juist ook op vernieuwende initiatieven om mensen te ondersteunen bij herstel en het weer zelf oppakken van hun eigen leven. Zo worden via het initiatief ‘Werk als beste zorg’ cliënten ondersteund bij het vinden en behouden van werk. Zij worden naar (betaald) werk begeleid. De resultaten hiervan zijn indrukwekkend: cliënten ervaren een hogere kwaliteit van leven en ook de zorgkosten zijn fors lager

Toekomst

De komende jaren worden meerdere thema’s opgepakt en verder uitgewerkt. Er wordt per thema gezocht naar samenwerking met partners en aanbieders in het veld, maar zeker ook met inwoners om duurzame zorg en ondersteuning in Noord-Limburg te garanderen.