Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Omgevingswet

‘We doen het samen’. Dat is de essentie van de Omgevingswet, die op 1 juli 2022 in werking gaat. De Omgevingswet bundelt en moderniseert in één wet alle wetten voor de leefomgeving. Daarbij gaat het om ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Er komt meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk. Bij een nieuw plan gaat het vooral om de vraag: ‘Draagt het bij aan een goede leefomgeving?’ in plaats van: ‘Mag het wel?’. De nieuwe wet stimuleert de participatie door inwoners, ondernemers en organisaties. 

Wat is de Omgevingswet?

In de video hieronder wordt de Omgevingswet in 60 seconden uitgelegd. In deze video wordt nog uitgegaan van 2021.


De Omgevingswet kent zes instrumenten, zie de toelichting in de onderstaande infographic.

Omgevingsplan

Onze omgevingsvisie is de stip op de horizon voor onze fysieke omgeving. De realisatie van de beschreven doelen, opgaves en ambitie vindt vervolgens plaats via zogeheten Programma’s en het Omgevingsplan. In de Programma’s beschrijven we wat we als gemeenten zelf ondernemen om de doelen, opgaven en ambities van de Omgevingsvisie te realiseren. In het Omgevingsplan bieden we ruimte voor initiatieven als die passen binnen de Omgevingsvisie. Uiterlijk 2029 moet het Omgevingsplan voor de hele gemeente in werking zijn getreden.  

Wat valt er straks allemaal onder het Omgevingsplan?

Hieronder zetten we de belangrijkste veranderingen op een rij.

  • Bestemmingsplannen gaan over naar het Omgevingsplan. Dat betekent bijvoorbeeld dat de gemeente zelf bepaalt voor welke bouwactiviteiten een vergunning nodig is en voor welke niet.  
  • Er komt een digitale en interactieve omgeving waarin de gemeente vraaggericht informatie ter beschikking stelt aan de inwoners. Dat betekent dat de (papieren) bestemmingsplankaarten en de bijbehorende boekjes tot de verleden tijd behoren.
  • Een groot aantal milieuregels gaat over van de Rijksoverheid naar de gemeenten. De gemeenten bepalen zelf in hun Omgevingsplan welke regels ze stellen.
  • Regels die gaan over de fysieke leefomgeving komen straks in het Omgevingsplan en niet meer in verordeningen als de APV.
  • Anders dan met de huidige bestemmingsplannen wordt het Omgevingsplan niet periodiek herzien, maar wordt het Omgevingsplan voortdurend op onderdelen aangepast.

Pilot Ven-Zelderheide

Om ervaring op te doen met het Omgevingsplan zijn we in 2020 gestart met een pilot voor Ven-Zelderheide. Hierover is in het voorjaar van 2020 met de raad gesproken. Op dit moment zijn we bezig met het formuleren van de uitgangspunten.

Via de link hieronder leest u meer over de Omgevingsvisie. 

Omgevingsvisie

De omgevingsvisie gaat over de toekomst van het gemeentelijke grondgebied en is samen met inwoners opgesteld.

link