Bedrijventerrein Hoogveld (Heijen)

De bedrijvigheid op het bedrijventerrein Hoogveld en de daarbinnen gelegen Haven Heijen neemt de laatste jaren flink toe. Daarbij vindt de overheid het steeds belangrijker dat het Nederlandse wegennet ontlast wordt en dat er meer gebruik van transport over water wordt gemaakt.

Daaruit is het planvoornemen ontstaan de bestaande binnenhaven uit te breiden waarbij tegelijk ook andere doelen zullen worden gerealiseerd. Het planvoornemen voor de uitbreiding van Haven Heijen bestaat daarmee uit de volgende onderdelen:

  1. Realiseren van een nieuw watergebonden bedrijventerrein inclusief overslaglocatie met een omvang van ruim 12 hectare bruto en een kadelengte van minimaal 1.200 meter.
  2. Aanleg van een toegangsgeul en draaikom inclusief een onderwaterdepot voor tijdelijke opslag van grondstoffen. Deze nieuw te graven toegangsgeul krijgt tevens een functie ten behoeve van de hoogwaterbescherming in het kader van het Deltaprogramma Maas. De toegangsgeul is toegankelijk voor schepen van klasse Vb. De draaikom komt in het meest zuidelijke deel van de nieuwe havenarm, zodat schepen kunnen draaien.
  3. Realiseren van watergebonden natuur van circa 12 hectare.

Op het toekomstige, niet-gezoneerde bedrijventerrein worden bedrijven gevestigd tot maximaal milieucategorie 5.2 waarbij ook plaats is voor nieuwe bedrijven. Voor deze uitbreiding zijn een MER-procedure en een bestemmingsplanprocedure noodzakelijk. Daarmee kunnen alle belangen van omwonenden, bedrijven en overige stakeholders goed worden afgewogen. Naar verwachting zal het nieuwe bedrijventerrein rond 2023 operationeel zijn. 

Binnenhaven

Tussen Gennep en Heijen ligt de huidige binnenhaven Heijen, onderdeel van het bedrijventerrein Hoogveld (zwarte cirkel). De binnenhaven faciliteert het transport over de rivier de Maas. Het bedrijventerrein Hoogveld ligt ten westen van bedrijventerrein De Groote Heeze (blauwe cirkel) en is een modern gemengd terrein van ruim 27 ha. De bestaande binnenhaven heeft een kadelengte van ruim 900 meter. Op het bedrijventerrein zijn enkele bedrijven gevestigd waaronder AVG Bedrijven, Teunesen Zand en Grint B.V. en ForFarmers. Deze bedrijven, met ieder een eigen kade, maken gebruik van de faciliteiten van de binnenhaven. AVG is daarbij actief op het gebied van beton en bouwstoffen evenals recycling en afvalstoffen, Teunesen is actief op het gebied van de winning, opwaardering en handel in bouwgrondstoffen (o.a. zand en grind) en ForFarmers is actief op het gebied van veevoer. Daarnaast wordt de haven ook door derden gebruikt.Gelet op de toenemende en gewenste vraag naar vervoer over water met bijbehorende overslagmogelijkheden, bestaat er behoefte aan uitbreiding van de huidige binnenhaven Heijen (rode cirkel).

kaart haven heijen  luchtfoto haven heijen

Afbeelding links: ligging bedrijventerrein Groote Heeze (blauwe cirkel), huidige binnenhaven Heijen op bedrijventerrein Hoogveld (zwarte cirkel), voorgenomen uitbreiding Haven Heijen (rode cirkel).
Afbeelding rechts: luchtfoto bedrijventerrein Groote Heeze en binnenhaven Heijen op bedrijventerrein Hoogveld.