Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Uitbreiding haven Heijen (bedrijventerrein Hoogveld)

Door de uitbreiding van de haven van het bedrijventerrein Hoogveld willen provincie en bedrijfsleven werken aan een duurzamer vrachtvervoer in de regio. Daarmee verminderen ze het vrachtverkeer op de weg.

De gemeente moet nog een besluit nemen over het plan van de initiatiefnemers. Voordat de gemeenteraad een besluit neemt, volgen we een aantal wettelijk vastgelegde stappen. Tijdens deze procedure heeft iedereen de gelegenheid om te reageren op de plannen.

Waarom doen we dit?

De binnenhaven Heijen is een onderdeel van het bedrijventerrein Hoogveld. De bedrijven Teunesen Zand en Grind en AVG hebben een plan ingediend om het huidige bedrijventerrein van 27 hectare uit te breiden met 12 hectare. Beide bedrijven zijn al gevestigd op het bedrijventerrein. Ze willen uitbreiden omdat de vraag naar vervoer over water en bijbehorende overslagmogelijkheden flink toeneemt en om de continuïteit van hun bedrijven te waarborgen. Het ingediende plan bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Nieuw watergebonden bedrijventerrein van 12 hectare.
 • Aanleg van een toegangsgeul en draaikom inclusief een onderwaterdepot voor tijdelijke opslag van grondstoffen. Deze nieuw te graven toegangsgeul krijgt ook een functie voor  de hoogwaterbescherming in het kader van het Deltaprogramma Maas. De draaikom komt in het meest zuidelijke deel van de nieuwe havenarm, zodat schepen kunnen draaien. Dit gebied beslaat 14,7 hectare.
 • Watergebonden natuurterrein van 11,9 hectare.

Bij medewerking is de gemeente wettelijk verplicht om het ingediende plan in procedure te brengen volgens een aantal vastgelegde stappen (bestemmingsplanprocedure).

Wat gaan we doen?

De bedrijven hebben hun plan ingediend in 2015. Vanaf dat moment hebben inwoners en betrokken partijen gereageerd. Dat tijdpad zag er als volgt uit:

 • September 2016             Gemeenteraad bespreekt Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD).
 • November 2016              Informatiebijeenkomst in Heijen.
 • December 2016              Eerste advies Commissie Milieu Effect Rapportage.
 • Maart 2017                     College stelt zienswijzenverslag NRD vast, raadsinformatiebrief.
 • 2017 – 2018                   Klankbordgroepen en onderzoeken.
 • 2019                               Ambtelijke toetsing (verkeer, ontsluiting, leefbaarheid o.a.) en besprekingen met initiatiefnemers en belanghebbenden.
 • Februari 2020                 Informatiebijeenkomst in Heijen.      
 • Juni 2020                        Online informatiebijeenkomsten voorontwerp bestemmingsplan

Voorontwerp bestemmingsplan

Op 19 mei 2020 heeft het college de onderstaande besluiten genomen over het voorontwerp bestemmingsplan. Het college verbindt de volgende voorwaarden aan de uitbreiding van de haven:

 • Een containerhaven is niet toegestaan.
 • Onderzoek moet duidelijkheid verschaffen over de hinder van onderwatergeluiden voor de woonboten. De aanleg van een onderwaterdepot is afhankelijk van de resultaten van dat onderzoek.
 • Het kruispunt Hoofdstraat-Hoogveld-De Groote Heeze wordt aangepakt.
 • Het fietspad langs de Hoofdstraat wordt heringericht.

De documenten van het voorontwerp bestemmingsplan vindt u onderaan deze pagina. U kunt alle onderzoeken bekijken en downloaden op de website van Ruimtelijke plannen. In bijlage 25 vindt u informatie over het onderwaterdepot en de kruising. 

Bekijk hieronder de video waarin projectleider Sjoerd Peters een toelichting geeft naar aanleiding van het voorontwerp bestemmingsplan. 

Wat is de planning?

De onderstaande planning is een inschatting. Als er meer tijd nodig is om een onderdeel af te ronden, kan dat leiden tot vertraging van de volgende beslismomenten en activiteiten.

Juli 2020 tot en met januari 2021  | Ontwerpbestemmingsplan en Ontwerpvergunningen

 • Verwerken advies commissie MER en inspraakreacties voorontwerpbestemmingsplan
 • Opstellen ontwerpbestemmingsplan en ontwerpvergunningen

Tweede kwartaal 2021 | Besluitvorming en zienswijzen

 • Collegebesluit over ontwerpbestemmingsplan
 • Besluiten Rijkswaterstaat, Waterschap en provincie over ontwerpvergunningen
 • Ontwerpbestemmingsplan 6 weken ter inzage
 • Ontwerpvergunningen 6 weken ter inzage
 • Milieu Effect Rapportage (maakt deel uit van het bestemmingsplan) 6 weken ter inzage

Derde kwartaal 2021 | Bestemmingsplan, vergunningen  en Milieu Effect Rapportage (MER)

 • Bespreking in gemeenteraad van bestemmingsplan, MER en de hierop ingediende zienswijzen
 • Vergunningverlening door Rijkswaterstaat, Waterschap en provincie
 • Beroepsmogelijkheid bij de Raad van State tegen bestemmingsplan met MER en vergunningen

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sjoerd Peters van de afdeling Omgeving Gemeente Gennep.
T (0485) 49 41 41
s.peters@gennep.nl.