Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Samenstelling college van B&W

Dhr. J.M.T. (Hans) Teunissen

J.M.T. Teunissen
contactgegevens en taken Dhr. J.M.T. (Hans) Teunissen
FunctieBurgemeester
E-mailadresh.teunissen@gennep.nl
Taken

Portefeuille

Algemeen bestuurlijke zaken

 • Beleidscoördinatie college en raad
 • Bestuurlijke organisatie
 • Bevolking, burgerlijke stand, verkiezingen
 • Voorlichting, representatie
 • Bestuurlijke samenwerking regionaal, internationaal
 • Euregio, Stedenband
 • Personeel en organisatie

Openbare Orde en Veiligheid

 • Brandweer/politie/rampenbestrijding
 • Algemene plaatselijke verordening (APV)
 • Handhaving en vergunningverlening evenementen

Dhr. R.T.M. (Rob) Peperzak

R.T.M. Peperzak
contactgegevens en taken Dhr. R.T.M. (Rob) Peperzak
FunctieWethouder
E-mailadresr.peperzak@gennep.nl
Taken

Loco-burgemeester

Portefeuille

Ruimtelijke Ontwikkeling

 • Omgevingswet
 • Bestemmingsplannen
 • Monumenten en Archeologie
 • Water (inclusief Maaswerken)
 • Stedelijk Groen
 • Natuur en Landschap
 • Regionale Uitvoeringsdienst
 • Strategische Regiovisie Maasduinen (recreatie, toerisme)

Kunst en cultuur

 • Cultuurhistorie

Volkshuisvesting

 • Wonen
 • Woonzorgcomplexen

Vergunningen

 • Vergunningverlening
 • Deregulering
 • Handhaving

Sport

 • Breedtesport
 • Topsport
 • Sportaccommodaties

Kernenbeleid

 • Gemeenschapsaccommodaties
 • Speelruimtebeleid
 • Subsidiebeleid

Milieu

 • Duurzaamheid
 • Regionale Energiestrategie (RES)
 • Transitievisie warmte
 • Afval
 • Milieubeheer
 • Rioleringen

Ruimtelijke en fysieke projecten

 • Herontwikkeling Genneper Molen
 • Herontwikkeling Heikant
 • Sporthal
 • Centrumplan Heijen
 • Implementatie Omgevingswet
 • Invoering digitaal vergunningenproces
 • Uitstroomvoorziening Rozenbroek
 • Herstructurering Pottenhoek
 • Schuttersplein Milsbeek
 • Huisvesting arbeidsmigranten
 • Steenfabriek Milsbeek
 • Ruimte voor ruimte ontwikkelingen
 • Verbouwing gemeentekantoor
 • Woningbouw Draaischijf Milsbeek
Politieke partijCDA

Mevr. J.A. (Janine) van Hulsteijn

J.A. van Hulsteijn
contactgegevens en taken Mevr. J.A. (Janine) van Hulsteijn
FunctieWethouder
E-mailadresj.vanhulsteijn@gennep.nl
Taken

Portefeuille

Middelen

 • Financiën
 • Gemeentelijke accommodaties
 • Inkoop
 • Bouwgrondexploitatie / grondzaken

Economie/werkgelegenheid

 • Economische ontwikkeling
 • Centrumvisie
 • Accountmanagement bedrijvigheid

Vrijetijdseconomie

 • Ontwikkeling en promotie recreatie en toerisme
 • Ontwikkeling wandel/fietsroutenetwerken
 • Uitvoering programma Routeboek
 • Evenementen

Mobiliteit

 • Verkeer
 • Parkeerbeleid
 • Wegen, straten, pleinen
 • Openbaar vervoer

Frontoffice

 • Dienstverlening
 • Documentaire Informatie Voorziening (DIV)
 • Informatie en Communicatie Technologie (ICT)

Projecten

 • Haven Heijen
 • Verkeerssituatie Milsbeek
 • Ontwikkeling N271
 • Gebiedsontsluitend snel internet
 • Visie op dienstverlening
Politieke partijVVD

R. (Rob) Janssen

R. Janssen
contactgegevens en taken R. (Rob) Janssen
FunctieWethouder
E-mailadresrob.janssen@gennep.nl
Taken

Portefeuille

Sociaal Domein

 • Programma Wet Maatschappelijke Ondersteuning
 • Sociale werkgelegenheid
 • Inkomstenvoorzieningen
 • Bijstand/minimabeleid/armoedebeleid
 • Jeugd- en jongerenwerk
 • Maatschappelijke begeleiding
 • Intos
 • Ouderen- en gehandicaptenbeleid
 • Gezondheidszorg
 • Jeugdzorg
 • Doelgroepenvervoer
 • Gennep Doet Mee

Onderwijs

 • Onderwijs
 • Kinderopvang
 • Peuterspeelzalen
 • Openbaar bibliotheekwerk
 • Volwasseneneducatie
 • Lokale omroep

Kunst en Cultuur

 • Kunst
 • Cultuur
 • Musea

Projecten

 • Kind Expertise Centrum (KEC)
 • Arbeidsmatige dagbesteding
Politieke partijSP